Belief in Miracles LLP

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Belief in Miracles LLP (Limited Liability Partnership), hierna te noemen: BiM, handelend onder de geregistreerde namen: “Mister Legal”, “Beslist een Jurist”, “Bescherm je Foto”, statutair gevestigd te Feltham (Middlesex) aan de Bedfont Lane 262, Verenigd Koninkrijk, aldaar geregistreerd bij de Companies House onder registratienummer: 0C409261. BiM heeft haar hoofdvestiging in Nederland te 7557 KD Hengelo (O) aan de Backenhagenlaan 36, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 65977262. Deze (versie van de) Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Inhoud:

Artikel 1: Begripsbepalingen
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
Artikel 6: Informatieverstrekking
Artikel 7: Honorarium
Artikel 8: Facturen en betaling
Artikel 9: Tussentijdse beëindiging
Artikel 10: Overige financiële bepalingen
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Geheimhouding
Artikel 13: Persoonsgegevens
Artikel 14: Bewaartermijn
Artikel 15: Klachtenreglement
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1. Begripsbepalingen (Definities)

Honorarium:

de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten (als hieronder nader omschreven) en BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

Kantoorkosten:

de opslag ter bestrijding van de kosten van vaste kantoorfaciliteiten, uitgedrukt in een percentage van het honorarium.

Opdrachtgever:

de partij die de opdracht aan de opdrachtnemer verstrekt.

Opdrachtnemer:

BiM LLP, handelend onder de geregistreerde merk- en domeinnamen “Mister Legal”, “Beslist een Jurist” en “Bescherm je Foto”.

Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Overeenkomst op afstand:

elke overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a BW., zoals elektronische communicatie (e-mail).

Verschotten:

de kosten van derden die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst maakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en portokosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van BiM en op alle door of namens BiM gesloten overeenkomsten en andere rechtshandelingen, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door BiM aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan haar opdrachtgever(s).

2.2      Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2.3      De toepasselijkheid van algemene- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten en/of van de hand gewezen.

2.4      BiM behoud zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds ingegane overeenkomsten.  De gewijzigde voorwaarden treden zeven (7) dagen na de  bekendmaking van de wijziging aan de opdrachtgever in werking.

2.5      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer meerdere bepalingen van deze   algemene voorwaarden , dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.6      Indien BiM niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat BiM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.7      Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar gesteld en in te zien op de website(s) van BiM. Op verzoek van de opdrachtgever zal opdrachtnemer een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

2.8      Indien bepalingen in deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met bepalingen uit de overeenkomst van opdracht, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen (Offertes)

3.1      Opdrachtnemer zal op een daartoe strekkend verzoek een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of informatie geleverd zullen worden alsmede welk tarief hiervoor verschuldigd zal zijn.

3.2     Alle aanbiedingen en prijsopgaven van BiM zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3     Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende informatie en/of specificaties.

3.4     De aanbieding komt te vervallen indien veertien (14) dagen of meer zijn verlopen zonder dat uitdrukkelijke acceptatie heeft plaatsgevonden.

3.5     Alle door BiM verstrekte opgaven van aantallen, mogelijkheden en tarieven zijn met zorg gedaan, zonder dat er voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte heeft aanvaard en/of de ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen of zoveel eerder, bijvoorbeeld indien partijen feitelijk een begin hebben gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

4.2     Indien opdrachtgever het vermelde in lid 1 nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt dat opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

4.3     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht of de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.4     De overeenkomst moet worden geduid als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400BW. BiM verplicht zich buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, die verband houden met de belangenbehartiging van opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1     Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door BiM, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

5.2     BiM heeft de verplichting zich in te spannen in het kader van de overeenkomst en zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. BiM zal zich als redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer opstellen maar BiM kan evenwel niet garanderen of waarborgen dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5.3     De overeenkomst omvat mede de bevoegdheid om namens en voor rekening van opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te (laten) verrichten.

5.4     BiM is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever. Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden kan slechts geschieden met instemming van opdrachtgever.

5.5     Opdrachtnemer verricht de rechtsbijstand uitsluitend binnen Nederland en in zaken waar Nederlands recht van toepassing is.

Artikel 6. Informatieverstrekking

6.1      Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van BiM zijn vereist voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig, volledig en in de door BiM gewenste vorm en wijze aan BiM ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in en is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem/haar aan BiM verstrekte informatie. Ter zake wordt door BiM geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

6.2      Indien de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens opdrachtgever aan BiM wordt verstrekt, is BiM gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling daarvan aan opdrachtgever, op te schorten en/of te beëindigen. In geval van beëindiging opdracht ontvangt opdrachtgever een einddeclaratie.

6.3      Het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde geldt eveneens indien en voor zover de door en/of namens opdrachtgever verschafte informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn. Indien BiM schade lijdt ten gevolge van een schending van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, kan opdrachtgever tot schadeloosstelling gehouden worden.

6.4      Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat informatie ter beschikking mag worden gesteld aan de specialist van BiM respectievelijk diens medewerker(-s), die, ter behartiging van de belangen van opdrachtgever, deze informatie – voor zover van belang – mag doorgeven aan de wederpartij en overige, bij de belangenbehartiging betrokken derden.

Artikel 7. Honorarium

7.1     De door BiM in opdracht van opdrachtgever verrichtte werkzaamheden worden periodiek bij  opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak besteedde uren – geregistreerd en afgerond in eenheden van zes minuten – met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief, vermeerderd met BTW en kantoorkosten, verschotten en reis- en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen.

7.2      BiM is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen conform de door BiM vastgestelde tarieven.

7.3     Reiskosten bedragen het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met de besteedde tijd, tenzij anders  overeengekomen. Verblijfskosten, zoals parkeergelden, hotelovernachting(en), lunch- en dinerkosten worden in rekening gebracht conform de door opdrachtnemer opgegeven en gemaakte kosten.

7.4      In spoedeisende aangelegenheden en/of bij noodzakelijke werkzaamheden buiten normale kantoortijden is opdrachtnemer gerechtigd om – met instemming van opdrachtgever – tijdelijk een hoger tarief te bedingen en overeen te komen.

7.5     Opdrachtnemer is bij aanvang van de diensten gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met een tussentijdse – en/of einddeclaratie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Facturen en betaling

8.1      BiM verzendt haar facturen aan opdrachtgevers slechts per email. Indien opdrachtgever ervoor kiest facturen op andere wijze te ontvangen is BiM gerechtigd opdrachtgever daarvoor additionele kosten in rekening te brengen.

8.2      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient(en) opdrachtgever(s) die gebruikmaken van de diensten van opdrachtnemer toestemming te geven dat de – per email – verzonden facturen betaald worden middels een meegestuurde elektronische betalingsmogelijkheid. De betaaltermijn bedraagt veertien dagen na datum factuur.

8.3      Indien een factuur van opdrachtnemer niet, niet tijdig, of niet volledig is voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten en zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen daarvan.

8.4      Indien opdrachtgever niet binnen de factuurtermijn van veertien dagen betaald ontvangt opdrachtgever een herinnering om de factuur binnen veertien dagen te voldoen. Indien opdrachtgever alsdan niet heeft voldaan is opdrachtgever in verzuim. Blijft opdrachtgever ook dan in gebreke dan is BiM gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling alle buitengerechtelijke kosten die BiM in verband daarmee maakt, welke worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag, op opdrachtgever te verhalen. Voorts is BiM gerechtigd bij geen of niet tijdige betaling administratiekosten in rekening te brengen ten bedrage van ten minste € 40,00. Daarnaast heeft BiM recht op vergoeding van de wettelijke (handels-)  rente, over het door de opdrachtgever verschuldigde. BiM is in het kader van een gerechtelijke procedure gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.

8.5      Betaling na verzuim strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en de administratiekosten en daarna op de hoofdsom. Indien een opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort.

8.6      Verrekening en/of opschorting van betaling van facturen door opdrachtgever is niet toegestaan.

8.7      BiM is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.

8.8      Opdrachtgever is in geval van onenigheid over de juiste omvang van de factuur verplicht BiM daarvan uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk in kennis te stellen. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan BiM verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van BiM bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.

8.9      Indien opdrachtgever consument is geldt, in afwijking van het bepaalde sub. 8.2 tot en met sub. 8.3, ten aanzien van betaling facturen en te hanteren termijnen: betaling binnen veertien dagen na factuurdatum, herinnering veertien dagen na factuurdatum; verzuim treedt in tweeënveertig  dagen na factuurdatum. Ter zake het tijdstip van het in rekening brengen van de buitengerechtelijke kosten en ter zake de hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing hetgeen daaromtrent is bepaald in de toepasselijke Wet Incassokosten.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging

9.1      Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te beëindigen door middel van opzegging, met in achtneming van een termijn van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2      De voor beëindiging geldende termijn als vermeld in artikel 6 lid 2 bedraagt veertien (14) dagen vanaf de datum van de dagtekening van de brief/e-mail waarin die mededeling staat vermeld, na het verstrijken waarvan de beëindiging definitief is.

9.3      Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van opdracht zijn de artikelen 7:408 tot en met 7:411 BW van toepassing, onder meer inhoudende dat indien de opdracht nog niet is voltooid ten tijde van de beëindiging, BiM aanspraak kan maken op de overeengekomen vergoeding, naast eventuele schadevergoeding indien opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.4      In geval van tussentijdse – c.q. voortijdige beëindiging door opdrachtgever van de overeenkomst van opdracht inzake letselschade is opdrachtnemer gerechtigd alle gemaakte kosten en besteedde tijd conform het overeengekomen uurtarief en de tijdsregistratie bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Overige financiële bepalingen

10.1    BiM is gemachtigd betalingen ten behoeve van opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een aan BiM toebehorende bankrekening. BiM is door opdrachtgever bepaaldelijk gemachtigd om ontvangen gelden aan haar zelf te betalen ten titel verrekening ter zake het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd honorarium en/of de kosten.

10.2    BiM kan door opdrachtgever nimmer gehouden worden tot betaling à contant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1    BiM is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever(s) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en/of in het geval van een aan BiM toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of letsel aan personen is toegebracht.

11.2    Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is volledig uitgesloten.

11.3    BiM is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie.

11.4    De aansprakelijkheid van BiM voor eventuele beroepsfouten van opdrachtnemer, daaronder begrepen de members in persoon, de werknemers en al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest, wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

11.5      BiM is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.

11.6      De aansprakelijkheid van BiM is beperkt tot het bedrag dat krachtens een door BiM afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze of een andere verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van BiM beperkt tot het bedrag dat krachtens de overeenkomst bij opdrachtgever de voorafgaande zes (6) maanden in rekening werd gebracht, echter tot een maximum van € 10.000,- ex BTW.

11.7      Ongeacht het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van BiM vervalt, indien opdrachtgever niet binnen een termijn van twee (2) maanden, zulks nadat opdrachtgever daarmee bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden, schriftelijk en gemotiveerd BiM aansprakelijk heeft gesteld.

 

Artikel 12. Geheimhouding

12.1    BiM is, tenzij zij een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

12.2    BiM is niet gerechtigd de informatie welke aan haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel, of strafrechtelijke procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

12.3    BiM zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1     BiM verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van:

  • het aangaan en uitvoeren van haar juridische dienstverlening inclusief rechtsvordering(en);
  • kwaliteitscontrole (ook door derden);
  • het verder ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening;
  • het voorkomen en bestrijden van fraude;
  • statistische analyse;
  • overdracht van het of een gedeelte dossier naar een externe dienstverlener.

13.2     Opdrachtgever geeft BiM uitdrukkelijk toestemming om gegevens van aan haar voorgelegde zaken en door haar gegeven adviezen te bewaren en te gebruiken voor de in lid 1 genoemde aangelegenheden.

13.3    Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van  toepassing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

13.4    Opdrachtgever heeft het recht om de bij BiM bekende (persoons-)gegevens op te vragen en in te zien alsmede het recht om de toestemming weer in te trekken en/of wijziging van de gegevens te verzoeken. Opdrachtgever kan de persoonsgegevens opvragen via het emailadres: privacy@misterlegal.nl.  BiM zal deze langs elektronisch weg (e-mail) ter  beschikking stellen.

13.5    BiM is een verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AGV. Omtrent het de verwerking van uw persoonsgegevens en het waarborgen van uw privacy wordt verwezen naar onze Privacyverklaring, te raadplegen op onze website, www.misterlegal.nl

Artikel 14. Bewaartermijn

14.1    Het met de uitvoering van de overeenkomst aangelegde dossier zal gedurende een periode van één jaar door BiM digitaal worden bewaard. Als aanvangsdatum geldt de datum waarop BiM aan opdrachtgever schriftelijk heeft laten weten tot sluiting van het dossier te zijn overgegaan en/of de laatste (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak heeft verricht.

14.2    Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn draagt BiM, zonder nadere aankondiging, zorg voor vernietiging van het dossier.

14.3    Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, wordt het (digitale) dossier door BiM aan opdrachtgever verstrekt, op voorwaarde dat opdrachtgever tekent voor ontvangst en opdrachtnemer vrijwaart. Een verzoek om toezending c.q. afgifte dient minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn door BiM te zijn ontvangen.

Artikel 15. Klachtenreglement

15.1    Klachten van opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst c.q. de dienstverlening van BiM moeten schriftelijk of via elektronische communicatie en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen veertien (14) dagen na constatering van de gebreken c.q. de reden van de klacht, ter kennis worden gebracht van de BiM

15.2    Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan opdrachtgever kan worden tegengeworpen.

15.3    BiM zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen alsmede kenbaar maken hoeveel tijd wordt benodigd om inhoudelijk op de klacht te kunnen reageren, tenzij de aard en inhoud van de klacht dadelijk inhoudelijk behandeld kan worden.

15.4    Klachten met betrekking tot facturen (zie art. 7.8) dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

15.5    Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1    Op de rechtsverhouding tussen BiM en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2      Alle geschillen, van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten, worden met toepassing van Nederlands Recht uitsluitend berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo en/of sector Kanton, locatie Enschede.

©  9-5-2019 BiM LLP