Rechtspersonen en personenvennootschappen

Een goed begin is het halve werk. Wanneer je een bedrijf op wilt richten, kun je dit in verschillende vormen doen. Het soort bedrijf of het soort doel wat je nastreeft, helpt met het bepalen in welke vorm je de wereld in zal treden. Dit kan door middel van een rechtspersoon of een personenvennootschap.

Rechtspersoon

Er zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn mensen zoals jij en ik. Het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon is dat het bij de rechtspersoon niet gaat om een mens van vlees en bloed, maar om een organisatie. Een rechtspersoon kan net als een natuurlijk persoon verplichtingen aangaan, vermogen opbouwen en aansprakelijk worden gesteld.

De volgende (private) rechtspersonen bestaan:

  1. Naamloze Vennootschap (N.V.) en Besloten Vennootschap (B.V.): een kapitaalvennootschap met winstoogmerk. Het verschil tussen de naamloze en de besloten vennootschap heeft te maken met wie het kapitaal inlegt. In geval van een naamloze vennootschap kunnen dat allerlei onbekende (anonieme) aandeelhouders zijn. Bij een besloten vennootschap zijn de aandeelhouders bekend.
  2. Stichting: een organisatie opgericht met een bepaald doel maar zonder winstoogmerk. Een stichting is daarom meestal niet geschikt voor een ondernemer. Stichtingen worden veelal gebruikt voor goede doelen. Verder heeft een stichting wél een bestuur maar géén leden.
  3. Vereniging: een verband tussen leden. Een vereniging lijkt wat op een stichting maar deze heeft naast een bestuur juist wél leden. Dit heeft met name gevolgen voor de zeggenschap over de organisatie. Veel sportclubs zijn verenigingen.
  4. Coöperatie: een soort vereniging waarbij samenwerking tussen de leden wordt nagestreefd om te voorzien in bepaalde behoeftes. In tegenstelling tot een stichting en een vereniging mag hierbij wél winst worden uitgekeerd. Een coöperatie zie je bijvoorbeeld vaak tussen boeren, FrieslandCampina is daar een voorbeeld van.
  5. Onderlinge waarborgmaatschappij: dit lijkt sterk op een coöperatie met het verschil dat er bij deze rechtsvorm een verzekeringsdoel moet zijn. Deze rechtspersoon is voornamelijk interessant voor verzekeringsmaatschappijen.

Bovenstaande rechtspersonen dienen conform de wet (boek 2 Burgerlijk Wetboek) op een bepaalde manier dienen te worden opgericht.

Personenvennootschap

Een personenvennootschap wordt niet opgericht conform boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, maar door middel van een overeenkomst en is derhalve wat eenvoudiger op te richten. Wel is het van groot belang te beseffen dat je bij een personenvennootschap hoofdelijke aansprakelijk bent voor eventuele schulden.

Onderstaand een beknopte uitleg van de personenvennootschappen:

  1. Maatschap (Mts.): een verbinding tussen twee of meer personen om gezamenlijk iets in te brengen (bijv. arbeid) en waaruit de winst wordt verdeeld over die personen. Bij de maatschap ben je verantwoordelijk voor je eigen schulden die je als maat maakt én de schulden van de maatschap. Je bent dus niet aansprakelijk voor schulden die door een andere maat worden gemaakt. Onder andere huisartsen kiezen er vaak voor om een maatschap op te richten.
  2. Vennootschap onder firma (V.O.F.): deze rechtsvorm werkt hetzelfde als een maatschap, met het verschil dat je hier wél aansprakelijk bent voor alle schulden als vennoot, ook die van jouw medevennoten.
  3. Commanditaire vennootschap (C.V.): deze rechtsvorm lijkt op de V.O.F., alleen kun je hierbij ook nog een stille vennoot hebben. De stille vennoot brengt slechts kapitaal in. 

Vragen over het handelen met een rechtspersoon of personenvennootschap?

Staat jouw vraag niet in onze lijst of heb je nog vragen over bovenstaande?
Wil je graag weten wat wij voor jou en jouw onderneming kunnen betekenen?

Neem contact op