Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders kunnen soms aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schulden. Of dit het geval is, hangt onder andere af van het soort rechtspersoon en/of personenvennootschap die ten grondslag ligt.

Bestuurdersaansprakelijkheid rechtspersonen

Bij rechtspersonen geldt in beginsel dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor schulden die door de rechtspersoon worden gemaakt. Er is sprake van een afgescheiden vermogen van de rechtspersoon waar het vermogen van een bestuurder niet in mee worden genomen.

Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder echter wél aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon:

  • Op grond van artikel 2:9 BW kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld door de rechtspersoon zelf voor onbehoorlijk bestuur. Hiervoor geldt dat er een ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt. Dit is dus een hoge maatstaaf.
  • Op grond van artikel 6:162 BW, onrechtmatige daad, kunnen derden, zoals schuldeisers, een bestuurder aansprakelijk stellen. Ook hiervoor gelden hoge maatstaven. Een bestuurder moet immers bepaalde risico’s kunnen nemen.

Voor de Nv en Bv gelden zijn er ook nog andere specifieke grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

“Bestuurdersaansprakelijkheid” personenvennootschappen

Bestuurdersaansprakelijkheid is eigenlijk niet de juiste term bij personenvennootschappen. Het zijn immers de maten of vennoten die aansprakelijk zijn. Met betrekking tot aansprakelijkheid geldt dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de personenvennootschap. De regels hierover verschillen enigszins naar het soort personenvennootschap:

  1. Maatschap: bij de maatschap ben je verantwoordelijk voor je eigen schulden die je als maat maakt én de schulden van de maatschap. Je bent niet aansprakelijk voor schulden die door een andere maat worden gemaakt. Onder andere huisartsen werken vaak in een maatschap.
  2. Vennootschap onder firma: je bent wél aansprakelijk voor alle schulden als vennoot, óók die van medevennoten.
  3. Commanditaire vennootschap: als beherend vennoot ben je aansprakelijk voor alle schulden, zelfs de schulden die er waren vóór dat je beherend vennoot werd. Naast een beherend vennoot, heb je ook een stille vennoot die slechts geld inlegt. De stille vennoot kan alleen de investering verliezen, maar kan niet in persoon worden aangesproken op schulden van de vennootschap.

Vragen over het handelen bij bestuurdersaansprakelijkheid?

Staat jouw vraag niet in onze lijst of heb je nog vragen over bovenstaande?
Wil je graag weten wat wij voor jou en jouw onderneming kunnen betekenen?

Neem contact op