Letselschade na een strafbaar feit

Indien u slachtoffer bent van bijvoorbeeld een mishandeling of seksueel misbruik heeft dat vaak veel impact. Vooral psychisch zijn de gevolgen vaak nog lang merkbaar. Op grond van artikel 6:162 lid 1 Burgerlijk Wetboek is de dader verplicht om de schade, die hem kan worden toegerekend, te vergoeden. Zowel de materiële als de immateriële schade kunt u verhalen op de dader. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw schade te verhalen. Hieronder leest u meer over het verhalen van uw schade.

De verzekering

Uw schade kan onder de dekking uw eigen verzekering of onder de aansprakelijkheidsverzekering van de dader vallen. De kans is echter klein dat u al uw schade vergoed kunt krijgen via een verzekering. In de meeste gevallen zult u uw schade op een andere manier moeten verhalen.

Voegen in het strafproces

Indien de dader voor de strafrechter moet verschijnen naar aanleiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis, kunt u zich als slachtoffer voegen in het strafproces. U wordt dan de benadeelde partij genoemd. De strafrechter zal uw vordering tot schadevergoeding behandelen tijdens de strafzitting en kan de dader veroordelen tot het vergoeden van de schade.

Het voordeel aan het voegen in het strafproces is dat het veel eenvoudiger en goedkoper is dan een civiele procedure. Bovendien hoeft men de aansprakelijkheid van de dader niet aan te tonen. Deze aansprakelijkheid vloeit voort uit de strafrechtelijke veroordeling.

Een van de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de vordering van de benadeelde partij is dat de vordering geen onevenredige belasting van het strafproces mag vormen. Dat houdt in dat de behandeling van de vordering niet de behandeling van de strafzaak mag overstemmen. Te grote of te ingewikkelde vorderingen worden vaak (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaard en moeten alsnog bij de civiele rechter worden aangebracht. De vordering van de benadeelde partij dient daarom op de juiste manier ingebracht te worden in het strafproces, zodat de kans van slagen het grootst is.

Schadefonds geweldsmisdrijven

Indien u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds is er voor slachtoffers die hun schade niet op de dader kunnen verhalen of op een andere manier vergoed kunnen krijgen. Indien u later toch een letselschadevergoeding van de dader ontvangt dient u deze vergoeding terug te betalen.

Civiele procedure

Indien u niet al uw schade vergoed hebt kunnen krijgen via het voegen in het strafproces of op een andere manier, kunt u een civiele procedure starten. U stelt als eisende partij de veroorzaker van de schade aansprakelijk voor de door u geleden schade. Deze procedure is niet eenvoudig en vaak tijdrovend. Bovendien zult u eerst de griffierechten aan de rechtbank moeten betalen. Deze kosten kunt u, indien u succes hebt, verhalen op de wederpartij.

Slachtoffer in het strafproces

Het slachtoffer heeft de laatste jaren een veel belangrijkere positie gekregen in het strafproces. In 2016 is bijvoorbeeld het spreekrecht verruimd, waardoor het slachtoffer onder andere uitspraken mag doen over de strafmaat en de bewijsvoering.

Gebruikmaken van uw spreekrecht kan de verwerking van een traumatische gebeurtenis ten goede komen. Daarnaast kan het u opluchten om aan de verdachte kenbaar te maken wat de gevolgen zijn van zijn daden. Wij kunnen u helpen om een juiste invulling te geven aan uw slachtofferverklaring en uw spreekrecht optimaal te benutten.

Schadevergoeding voor naasten en nabestaanden

Sinds 1 januari 2019 is het ook mogelijk om affectieschadevergoeding te vorderen. Affectieschade is de benaming voor het verdriet van naasten en nabestaanden na blijvend letsel of overlijden van hun dierbare.

Vragen over de aansprakelijkheid?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat uw rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen. Onze juristen zijn er voor u.

Neem contact op